Kā iegūst un izmanto metālus?

Autore: ķīmijas skolotāja Ilona Brakovska

Temata apguves mērķis: veido, metālu iegūšanu, metālu un to sakausējumu
izmantošanu, pilnveidot prasmi rakstīt ķīmisko reakciju vinādojumus (aizvietošanās
reakcijām) un pilnveidot prasmi veikt aprēķinus pēc ķīmiskās reakcijas vienādojuma,
noskaidrojot ķīmiskās reakcijas izejvielas vai produktus.
Jēdzieni, kas tiks apskatīti un gūta izpratne par metāliskiem un nemetāliskiem
ķīmiskiem elementiem, reducētājiem, sakausējumiem, metālu aktivitātes rindām, reducēšanās
reakcijām.

Klikšini uz ikonas, lai iegūtu materiālius!

Spēka karte. Spēka īpašību dinamika un spēka vingrinājumu integrācija sporta stundās semestra laikā

Autori: sporta un veselības skolotājas Ineta Lapacinska un Anda Vīksna

Darba mērķis:

  • kritiskās domāšanas attīstīšana sporta stundās;
  • iemācīt patstāvīgi diagnosticēt, analizēt un kritiski izvērtēt savas esošās fiziskās spējas;
  • veidot prasmi pašvadītā mācību procesā attīstīt savas fiziskās spējas (pašam izvirzīt mērķi un izplānot, kā to sasniegt, pašam sevi uzraudzīt plāna īstenošanas laikā un pašam novērtēt, cik labi izdevies mērķis);
  • prast izvēlēties atbilstošus spēka vingrinājumus un plānot nepieciešamo slodzes apjomu, daudzumu un biežumu, lai attīstītu savas spēka spējas atbilstoši savai veselībai un fiziskajai sagatavotībai;
  • veidot ieradumu regulāri sporta stundās un ārpus mācību procesa dažādos veidos attīstīt un uzlabot savas fiziskās īpašības atbilstoši savām spējām un veselībai.  

Klikšini uz ikonas, lai iegūtu materiālius!

Kā rīkojas, ja skaitli nevar pierakstīt kā daļu?

Temata atsegums

Materiālu sagatavoja matemātikas skolotāja Agita Ozoliņa

Materiāls paredzēts 8. klasēm
Ieteicamais laiks temata apguvei: 23 stundas
Temata apguves mērķis: pilnveidot izpratni par lielumu precīzo vērtību un tās tuvinājumu
lietojumu praktiskos un matemātiskos kontekstos; veidot izpratni par aritmētisko kvadrātsakni,
tās pierakstu un nozīmi, izmantojot jau zināmo – darbību īpašības, skaitļu taisni.

Klikšini uz ikonas, lai iegūtu materiālius!

“Atmiņas un liecības par “padomju laikiem”. Atmiņu vākšana un apstrādāšana”

Tēma ietilpst tematā “Vēsturiskā atmiņa un apziņa”.

Materiālu veidoja Inta Romanovska pēc Skola 2030 ieteikumiem.

Materiāls izmantojams 10.-11. klasē, atkarībā no kursā paredzētā stundu skaita, iekļauti skolēnu pašvadītas mācīšanās elementi. 

4 mācību stundu plāni, uzdevumi skolēniem, vērtēšanas kritēriji.