Metodiskais darbs – Tulkošana Svešvaloda II ietvaros 12. klasei

Autors: Ivars Dominiks Zeps, Siguldas Valsts ģimnāzijas angļu valodas skolotājs.

Šajā metodiskajā darbā aprakstīts 12. klases Svešvaloda II tulkošanas prasmes apguves plāns 20 mācību stundām.

Dokumentā pieejams detalizēts tematiskais plāns, mācību stundu plāni, nepieciešamie izdales materiāli. Izdales materiālu nosaukumos atzīmētas attiecīgās stundas, kurās tos lietot.

Klikšini uz ikonas, lai iegūtu materiālius!

Pārsprieduma kompozīcijas apguve

Autore: Inta Janule, Siguldas Valsts ģimnāzijas latviešu valodas un literatūras skolotāja.

Šajā metodiskajā darbā aprakstītā tēma latviešu valodā: “Tekstveide. Pārsprieduma kompozīcijas apguve”, kur dots ieskats 4 mācību stundu norisē, ietverot katras stundas plānu, mācību materiālus – 2 prezentācijas un 4 darba lapas gan teorijas padziļināšanai, gan uzdevumiem un pašpārbaudei (materiāli aprakstīti un ieskats tajos dots darbā, bet pilnā formātā tie pieejami saitēs katras mācību stundas apraksta sākumā), kā arī noslēgumā paredzēto pārbaudes darbu un tā vērtēšanas kritēriju tabulu.

Klikšini uz ikonas, lai iegūtu materiālius!

Metodiskā darba tēma: “Mūsdienīgi risinājumi Aspazijas lugas “Zaudētas tiesības apguvei”.

Autore: Ilze Zīriņa-Eglīte, Siguldas Valsts ģimnāzijas latviešu valodas un literatūras skolotāja.

Realizējot jauno vispārējās vidējās izglītības standartu, metodiskajā darbā piedāvātie materiāli izmantojami literatūras stundās vidusskolas posmā, apgūstot tematu “Reālisms literatūrā”. 

Metodiskais darbs sastāv no titullapas, ievada, galvenās daļas, kurā ietilpst 7 nodaļas, informācijas avotu saraksta un pielikuma, kurā 2. pielikums ir veidots elektroniskās prezentācijas formā. Darbs ir apkopots 22 lappusēs.Darba 1. nodaļa ir “Temata apguvei paredzētais stundu tematiskais plānojums” 10 stundām.

Klikšini uz ikonas, lai iegūtu materiālius!

Kultūrvēsturiskais mantojums mūsdienās

10.klase Vēsture un sociālās zinātnes I

Materiālu izstrādāja skolotāja Inese Berga

Tēma: ‘Kultūrvēsturiskais mantojums mūsdienās” ir aktuāla gan kultūras jomā, gan vēstures un politikas kontekstā. Katra valstij ir sava pieminekļu aizsardzības politika, tā balstās valdošās politikas pamatprincipos un laika gaitā mainās. Metodiskais darbs satur ieteikumus, kā mācīt šo tēmu skolēniem, tiek piedāvātas darba lapas,  norādīti interneta resursi, metodiskie paņēmieni, argumentu vērtēšanas SLA.

Kopīgais  četru mācību stundu ciklā iegūstamais SR: Izvērtē un salīdzina dažādas (arī pretrunīgas) vēstures interpretācijas kultūrvēsturiskā mantojuma izmantošanā mūsdienās.

Temata apguves procesā skolēni:

  • Skaidro jēdzienu ”kultūrvēsturiskais mantojums”  un analizē likumdošanu kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšanā.
  • Izvērtē pretrunīgi vērtētus kultūras mantojuma piemērus, ņemot vērā gan nacionālo, gan pārnacionālo perspektīvu.
  • Diskutē par to, kāpēc ne visas kultūras mantojuma vērtības tiek aizsargātas un saglabātas.

Klikšini uz ikonas, lai iegūtu materiālius!

,

“Skaitļa vārdu un lietvārda Datīva saskaņošana, apgūstot lielo tēmu “Mana ģimene””.

Tēmai “Skaitļa vārdu un lietvārda Datīva saskaņošana” plānotas 2-3 mācību stundas, viss atkarīgs no grupas mācīšanās tempa, konkrētās situācijas u.tml. faktoriem. 

Bāze: skolēni ir sākuši apgūt  lielo tēmu “Mana ģimene”: zina ģimenes locekļu nosaukumus, radniecības pakāpes, skaitļa vārdus (rakstiski un mutiski; apgūts tēmā “Iepirkšanās”). 

Šo tēmu skolēniem ļoti patīk apgūt, jo viņi saprot tās pielietojuma jēgu ikdienā, tāpēc šīs stundas noteikti var veidot dinamiskas, un skolēni jums labprāt sekos.Iespējamās grūtības: ne visi skolēni vienādi ātri apgūst konkrētās lietas, tāpēc dažus aspektus var nākties skaidrot papildus, samazinot tempu stundas gaitā. Turklāt jāatceras, ka krievu val. apguvei saskaņā ar jauno standartu paredzētas 2 st. nedēļā. 

Klikšini uz ikonas, lai iegūtu materiālius!

,