Metodiskie materiāli ģeogrāfijā

Autore: ģeogrāfijas skolotāja Ilze Koļesnikova

Priekšmets : ģeogrāfija

  • Vingrinājumu uzdevumi – biomas – cilvēku un dabas mijiedarbība veidoti attālinātajam procesam, lai skolēni varētu vieglāk uztvert informāciju. Uzdevumi veidoti 10.klasei, apgūstot dažādus procesus dabā, biomas, to pazīmes un galvenās problēmas. Taču materiālu var izmantot arī 7., 8.klasē , runājot par dabas problēmām, 7.klasē – pie hidrosfēras.
  • “Iežu un minerālu veidošanās, pārvietošanās procesi” veidots prezentācijas veidā 7.klasei , bet tiek izmantots arī 10.klasē pie tēmas par augšņu degradācijas cēloņiem.
  • Hidrosfēra  un arī ekosistēmas – dabas un cilvēku mijiedarbība 10.klasei ( bet atsevišķi uzdevumi var būt 7.klasei).

Klikšini uz ikonas, lai iegūtu materiālius!

Algebriskas izteiksmes

Autore: matemātikas skolotāja Daiga Jēkabsone

Priekšmets : matemātika

Darba tēma:”Algebriskas izteiksmes”.  Metodisko materiālu paredzēts izmantot attālinātā mācīšanās procesā. Katram audzēknim paredzēts savs uzdevums, uzdevuma pildīšanai paredzētais laiks 3- 5 min. Pēc uzdevumu izpildīšanas audzēkņi skaidro pārējiem uzdevuma risinājumu. Kopā vērtējam,  vai uzdevumsatrisināts pareizi, ja ir kļūdas- labojam. Prezentācija pēc darba ir pieejama visiem skolēniem, lai varētu to izmantot mācīšanās procesam.

Metodiskais materiāls paredzēts 7.klases matemātikas kursa apguvei

Klikšini uz ikonas, lai iegūtu materiālius!

Atkārtojuma uzdevumi matemātikā  8. klases kursā

Autore: matemātikas skolotāja Daiga Jēkabsone

Priekšmets : matemātika

Pieredzes materiāli”Atkārtojuma uzdevumi matemātikā  8. klases kursā” un “Atkārtojuma uzdevumi matemātikā 7. klases kursā”izmantojams ikdienas darbā, mācot matemātiku 8. klasē,  piemēram, uzsākot  mācību stundu, veltot laiku – dažas minūtes – mācību vielas atkārtošanai un nostiprināšanai.

Vienai mācību stundai var izmantot vienu slaidu, pēc tam šo izmantoto slaidu ieteicams “paslēpt” (slaidu režīmā kreisajā ekrāna pusē nospiež labo peles taustiņu uz apskatīto slaidu un no konteksta mandkartes izvēlas komandu “Paslēpt slaidu”.  Slaids saglabāsies,bet nākamajā slaidrādes režīmā neparādīsies).Materiālu var  piedāvāt arī skolēniem kā pašpārbaudes līdzekli, attālinātajā procesā, strādājot patstāvīgi mājās. Materiāls izmantots daloties pieredzē ar Siguldas un Līgatnes novadu matemātikas skolotājiem.

Klikšini uz ikonas, lai iegūtu materiālius!

Kompetenču pieejā balstīta mācību procesa veidošana 7.klases bioloģijas mācību procesā atbilstoši “Noteikumiem par valsts pamatizglītības standartu un pamatizglītības programmu paraugiem

Autors: bioloģijas skolotāja Līga Sausiņa

Priekšmets : Bioloģija

Tēma : Kompetenču pieejā balstīta mācību procesa veidošana 7.klases bioloģijas mācību procesā atbilstoši “Noteikumiem par valsts pamatizglītības standartu un pamatizglītības programmu paraugiem

Laiks : 8 stundas

Klikšini uz ikonas, lai iegūtu materiālius!

Projekta darbs tīmekļa lappušu veidošanā

Autors: datorikas skolotājs Gunārs Kanbergs

Stundas mērķis:
Noskaidrot un nostiprināt skolēnu zināšanas un prasmes tīmekļa lappušu
veidošanā.
Stundas uzdevumi:
Izveidot tīmekļa vietni no vairākām tīmekļa lappusēm.
Sasniedzamie rezultāti
• Prot izveidot vienkāršu tīmekļa vietni.
• Strukturē informāciju tīmekļa lappusē un tīmekļa vietnē.
• Zina HTML tagu sintaksi un semantiku.
• Lieto tīmekļa lappuses formatēšanas līdzekļus.

Klikšini uz ikonas, lai iegūtu materiālius!

Informācijas strukturēšana tīmekļa lappusēs.

Autore: datorikas un programmēšanas skolotāja Vēsma Luža

Stundas mērķis: Apgūt tīmekļa lappušu veidošanas pamatus(HTML).
Stundas uzdevumi:
 Veidot priekšstatu par HTML(Hyper Text Markup Language) lappušu struktūru;
 Iepazīstināt ar HTML tagu sintaksi;
 Attīstīt prasmi veidot vienkāršas tīmekļa lappuses Visual Studio Code vidē.
Sasniedzamie rezultāti: Zina vienkāršāko HTML bloku sintaksi – tagus. Prot izmantot HTML,
lai izveidotu dotu vienkāršu tīmekļa lapu;
Caurviju tēmas: Datorgrafika. Darbs ar datnēm un mapēm. Tekstapstrādes lietotnes.

Klikšini uz ikonas, lai iegūtu materiālius!

Spēka karte. Spēka īpašību dinamika un spēka vingrinājumu integrācija sporta stundās semestra laikā

Autori: sporta un veselības skolotājas Ineta Lapacinska un Anda Vīksna

Darba mērķis:

  • kritiskās domāšanas attīstīšana sporta stundās;
  • iemācīt patstāvīgi diagnosticēt, analizēt un kritiski izvērtēt savas esošās fiziskās spējas;
  • veidot prasmi pašvadītā mācību procesā attīstīt savas fiziskās spējas (pašam izvirzīt mērķi un izplānot, kā to sasniegt, pašam sevi uzraudzīt plāna īstenošanas laikā un pašam novērtēt, cik labi izdevies mērķis);
  • prast izvēlēties atbilstošus spēka vingrinājumus un plānot nepieciešamo slodzes apjomu, daudzumu un biežumu, lai attīstītu savas spēka spējas atbilstoši savai veselībai un fiziskajai sagatavotībai;
  • veidot ieradumu regulāri sporta stundās un ārpus mācību procesa dažādos veidos attīstīt un uzlabot savas fiziskās īpašības atbilstoši savām spējām un veselībai.  

Klikšini uz ikonas, lai iegūtu materiālius!