Autore: datorikas un programmēšanas skolotāja Vēsma Luža

Stundas mērķis: Apgūt tīmekļa lappušu veidošanas pamatus(HTML).
Stundas uzdevumi:
 Veidot priekšstatu par HTML(Hyper Text Markup Language) lappušu struktūru;
 Iepazīstināt ar HTML tagu sintaksi;
 Attīstīt prasmi veidot vienkāršas tīmekļa lappuses Visual Studio Code vidē.
Sasniedzamie rezultāti: Zina vienkāršāko HTML bloku sintaksi – tagus. Prot izmantot HTML,
lai izveidotu dotu vienkāršu tīmekļa lapu;
Caurviju tēmas: Datorgrafika. Darbs ar datnēm un mapēm. Tekstapstrādes lietotnes.

Klikšini uz ikonas, lai iegūtu materiālius!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *