Algebriskas izteiksmes

Autore: matemātikas skolotāja Daiga Jēkabsone

Priekšmets : matemātika

Darba tēma:”Algebriskas izteiksmes”.  Metodisko materiālu paredzēts izmantot attālinātā mācīšanās procesā. Katram audzēknim paredzēts savs uzdevums, uzdevuma pildīšanai paredzētais laiks 3- 5 min. Pēc uzdevumu izpildīšanas audzēkņi skaidro pārējiem uzdevuma risinājumu. Kopā vērtējam,  vai uzdevumsatrisināts pareizi, ja ir kļūdas- labojam. Prezentācija pēc darba ir pieejama visiem skolēniem, lai varētu to izmantot mācīšanās procesam.

Metodiskais materiāls paredzēts 7.klases matemātikas kursa apguvei

Klikšini uz ikonas, lai iegūtu materiālius!

Atkārtojuma uzdevumi matemātikā  8. klases kursā

Autore: matemātikas skolotāja Daiga Jēkabsone

Priekšmets : matemātika

Pieredzes materiāli”Atkārtojuma uzdevumi matemātikā  8. klases kursā” un “Atkārtojuma uzdevumi matemātikā 7. klases kursā”izmantojams ikdienas darbā, mācot matemātiku 8. klasē,  piemēram, uzsākot  mācību stundu, veltot laiku – dažas minūtes – mācību vielas atkārtošanai un nostiprināšanai.

Vienai mācību stundai var izmantot vienu slaidu, pēc tam šo izmantoto slaidu ieteicams “paslēpt” (slaidu režīmā kreisajā ekrāna pusē nospiež labo peles taustiņu uz apskatīto slaidu un no konteksta mandkartes izvēlas komandu “Paslēpt slaidu”.  Slaids saglabāsies,bet nākamajā slaidrādes režīmā neparādīsies).Materiālu var  piedāvāt arī skolēniem kā pašpārbaudes līdzekli, attālinātajā procesā, strādājot patstāvīgi mājās. Materiāls izmantots daloties pieredzē ar Siguldas un Līgatnes novadu matemātikas skolotājiem.

Klikšini uz ikonas, lai iegūtu materiālius!

Cietu vielu termiskā izplešanās, šķidruma virsmas spraigums, pH jēdziens

Autors: fizikas skolotājs Jānis Bukins

Priekšmets : fizika

Pieredzes materiāli, – 3 mācību stundas: Skolēns mācās un konstruē zināšanas, balstoties uz pētniecību.

1) Cietu vielu termiskā izplešanās – darba lapa ar simulāciju

2) Šķidruma virsmas spraigums – pieredzes stunda

3) pH jēdziens –  ķīmijas stunda.

“Piedāvātie darbi ir paredzēti skolēnu pētniecisko prasmju attīstībai kā arī viens no veidiem, kā apgūt fizikas/ķīmijas saturu – caur eksperimentiem un pētniecību. Iegūtos rezultātus pēc tam var matemātiski aprakstīt, veidojot matemātiskos modeļus kā arī skaidrojot novērotos procesus. Šādu pieeju var izmantot arī citos dabaszinātņu priekšmetos, ļaujot skolēnam pašam atklāt procesus un parādības un tos sasaistīt ar savu pieredzi. Dotie stundu piemēri iekļauj gan simulācijas gan praktiskus eksperimetnus. Katram no tiem ir savi ieguvumi. Simulācijās var izpētīt tādus elementus un parādības, ko ikdienā būtu grūti novērot un mērīt (piemēram, termiskā izplešanās). Tāpat simulācijas ļauj šādu darbu uzdot attālināti. Eksperimenti, savukārt ļauj skolēniem pieredzēt parādības reāli un analizēt “īstus” datus, kas ir tuvāt zinātnes būtībai. Šādas pieejas popularizēšana un dalīšanās ar pieredzi ir notikusi Latvijas fizikas skolotāju asociācijas rīkotajās ikgadējajās konferencēs, kur skolotājiem ir rādīti un demonstrēti dažādi piemēri un ieguvumi. Tāpat arī pieredzes stundās ir demonstrēta daļa no šiem materiāliem citu novadu skolotājiem.”

Klikšini uz ikonas, lai iegūtu materiālius!

Materiālā  konstruēšanas un eksperimentu uzdevumi

Autore: inženierzinību un fizikas skolotāja Solvita Lapiņa

Priekšmets : inženierzinībās un fizikā

Materiālā  konstruēšanas un eksperimentu uzdevumi, kurus var izmantot inženierzinībās un fizikā,  gan skolēni individuāli mājās attālinātajā darbā, gan klātienē kā grupu vai  pāru darbā. Lapas pirmajā pusē dots sasniedzamais rezultāts inženierzinībās un fizikā, nepieciešamie materiāli un uzdevumi augošā secībā pēc sarežģītības pakāpes. Kad skolēni ir izpildījuši un skaidrojuši uzdevumus,  var aplūkot otro lapu – iepazīties ar teoriju, eksperimentu novērojumu skaidrojumu un veikt pašvērtējumu pēc snieguma līmeņa apraksta. Snieguma līmeņa apraksti doti inženierzinību priekšmetam.

Ar šiem materiāliem skolotāja  dalījusies pieredzē RIIMC organizētajos pieredzes semināros, kā arī  Mālpils novada vidusskolas un Priekules vidusskolas skolotājiem.

Klikšini uz ikonas, lai iegūtu materiālius!

Teksta valodas analīze – problēmas, metodiski ieteikumi un uzdevumu komplekti

Autore: latviešu valodas un literatūras skolotāja Inta Janule

Priekšmets : latviešu valoda un literatūra

Tēma :

Latviešu valodas centralizētais eksāmens (CE) ir viens no trijiem
obligātajiem eksāmeniem, un teksta valodas analīze ir svarīga šī CE daļa (2.daļa), kas ir viskomplicētākā no visām.
Lai gan pamatuzdevumu veidi kopš 2012. gada šajā CE daļā ir samērā nemainīgi, ik gadu problēmas sagādā
nestandarta un vairākpakāpju uzdevumi. Tāpēc skolotāja darbu varētu atvieglot autores piedāvātā problēmsituāciju
analīze un, galvenais, – izstrādātie mācību materiāli gan teorijas apguvē un nostiprināšanā, gan praktiskā tekstu
valodas analīzē.

Klikšini uz ikonas, lai iegūtu materiālius!

Kompetenču pieejā balstīta mācību procesa veidošana 7.klases bioloģijas mācību procesā atbilstoši “Noteikumiem par valsts pamatizglītības standartu un pamatizglītības programmu paraugiem

Autors: bioloģijas skolotāja Līga Sausiņa

Priekšmets : Bioloģija

Tēma : Kompetenču pieejā balstīta mācību procesa veidošana 7.klases bioloģijas mācību procesā atbilstoši “Noteikumiem par valsts pamatizglītības standartu un pamatizglītības programmu paraugiem

Laiks : 8 stundas

Klikšini uz ikonas, lai iegūtu materiālius!

Projekta darbs tīmekļa lappušu veidošanā

Autors: datorikas skolotājs Gunārs Kanbergs

Stundas mērķis:
Noskaidrot un nostiprināt skolēnu zināšanas un prasmes tīmekļa lappušu
veidošanā.
Stundas uzdevumi:
Izveidot tīmekļa vietni no vairākām tīmekļa lappusēm.
Sasniedzamie rezultāti
• Prot izveidot vienkāršu tīmekļa vietni.
• Strukturē informāciju tīmekļa lappusē un tīmekļa vietnē.
• Zina HTML tagu sintaksi un semantiku.
• Lieto tīmekļa lappuses formatēšanas līdzekļus.

Klikšini uz ikonas, lai iegūtu materiālius!

Informācijas strukturēšana tīmekļa lappusēs.

Autore: datorikas un programmēšanas skolotāja Vēsma Luža

Stundas mērķis: Apgūt tīmekļa lappušu veidošanas pamatus(HTML).
Stundas uzdevumi:
 Veidot priekšstatu par HTML(Hyper Text Markup Language) lappušu struktūru;
 Iepazīstināt ar HTML tagu sintaksi;
 Attīstīt prasmi veidot vienkāršas tīmekļa lappuses Visual Studio Code vidē.
Sasniedzamie rezultāti: Zina vienkāršāko HTML bloku sintaksi – tagus. Prot izmantot HTML,
lai izveidotu dotu vienkāršu tīmekļa lapu;
Caurviju tēmas: Datorgrafika. Darbs ar datnēm un mapēm. Tekstapstrādes lietotnes.

Klikšini uz ikonas, lai iegūtu materiālius!

Kā iegūst un izmanto metālus?

Autore: ķīmijas skolotāja Ilona Brakovska

Temata apguves mērķis: veido, metālu iegūšanu, metālu un to sakausējumu
izmantošanu, pilnveidot prasmi rakstīt ķīmisko reakciju vinādojumus (aizvietošanās
reakcijām) un pilnveidot prasmi veikt aprēķinus pēc ķīmiskās reakcijas vienādojuma,
noskaidrojot ķīmiskās reakcijas izejvielas vai produktus.
Jēdzieni, kas tiks apskatīti un gūta izpratne par metāliskiem un nemetāliskiem
ķīmiskiem elementiem, reducētājiem, sakausējumiem, metālu aktivitātes rindām, reducēšanās
reakcijām.

Klikšini uz ikonas, lai iegūtu materiālius!